Košík
0

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre e-shop Don Pizza

Definície

 1. Zmluvnými stranami zmlúv o poskytovaní elektronických služieb sú: dodávateľ a zákazník (kupujúci), ktorý realizuje objednávku v partnerskej reštaurácii podľa vlastného výberu.
 2. Dodávateľom je: spoločnosť̌ P.D.KAT. spol. s r.o., IČO: 36275921, sídlo: Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda, ktorá prevádzkuje e-shop donpizza.sk
 3. Zákazník (kupujúci) je fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa), ktorá dovŕšila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná zložka s právnou subjektivitou. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov, ale nedovŕšila 18 rokov, pokiaľ môže nadobúdať práva a môžu sa na ňu vzťahovať povinnosti v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. v nevýznamných záležitostiach každodenného života.
 4. Objednávka na účely tohto dokumentu je právny úkon vykonaný prostredníctvom softvéru, pri ktorom kupujúci vyjadruje vôľu kúpiť si objednané produkty a služby v súlade s ich popisom a cenou.
 5. Platba je úkon zaplatenia ceny za objednávku zvoleným spôsobom pri zadávaní objednávky a špecifikovaný v týchto nariadeniach.

Všeobecné ustanovenia

 • Pokiaľ ide o služby poskytované elektronicky, tento dokument predstavuje nariadenia uvedené v čl. 9 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, bod 1204, v znení neskorších predpisov). Tieto nariadenia sú zasielané všetkým zákazníkom prostredníctvom internetovej služby. Dodávateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia týchto nariadení.
 • Všetky informácie obsiahnuté a zobrazené prostredníctvom internetovej služby, najmä na webovej stránke dodávateľa, týkajúce sa tovaru a služieb vrátane ich cien, nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka, ale výzvu na uzavretie zmluvy špecifikovanej v čl. 71 Občianskeho zákonníka.
 • Kupujúci nesmie používať internetovú službu spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom či dobrými mravmi alebo porušuje oprávnené záujmy dodávateľa. Kupujúci najmä nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli dodávateľovi spôsobiť akékoľvek škody na majetku alebo dobrom mene.
 • Zákazník vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol v objednávkovom formulári, najmä adresa a e-mailová adresa, sú presné, správne a úplné. V prípade uvedenia nepravdivých alebo zákazníkovi nepatriacich údajov môže dodávateľ objednávku zákazníka bezodkladne odstrániť a informovať príslušné štátne orgány.
 • Ak sa transakcie vykonajú s použitím údajov zákazníka, zákazník musí znášať náklady na ne, ak bezprostredne po zistení nezákonného použitia svojich údajov túto skutočnosť neoznámil partnerskej reštaurácii.

Prijímanie a vykonávanie objednávok

 • Pre objednanie tovaru nie je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v e-shope na www.donpizza.sk
 • Podmienkou využívania služieb internetovej služby je prečítanie a vyjadrenie súhlasu s týmito nariadeniami.
 • Pri zadávaní objednávky sa kupujúci zaväzuje poskytnúť svoje pravdivé a úplné údaje požadované informačným systémom a berie na vedomie, že zadáva objednávku s povinnosťou platby.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku a správnosť údajov telefonicky alebo e-mailom. V prípade problémov s kontaktovaním zákazníka, neúplných údajov, podozrenia, že údaje nie sú pravdivé, patria tretím stranám alebo akcia zákazníkovi neprináleží, má dodávateľ právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.
 • Ak zákazník zadal objednávku s využitím akcie, zľavy z ceny alebo iného zvýhodnenia, na ktoré nemal nárok, zaväzuje sa zaplatiť plnú cenu. Dodávateľ má právo počas vykonávania objednávky overiť oprávnenie zákazníka na nákup tovaru a služieb za zvýhodnených podmienok.

Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou DON PIZZA cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na www.donpizza.sk. Pre niektoré lokality je stanovená minimálna objednávka.
 • Platbu je možné zrealizovať:
  1. Osobne pri osobnom odbere na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou
  2. V prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou alebo gastro lístkami.
 • Predávajúci sa zaväzuje:
  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
  • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
  • vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok.
 • Kupujúci sa zaväzuje:
  • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

 • Pred vybavením objednávky dodávateľom môže zákazník bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť, pričom toto právo si môže uplatniť až do chvíle, keď dodávateľ – príslušná prevádzka začne s realizáciou objednávky.
 • Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa zákazník zaväzuje informovať dodávateľa – príslušnú prevádzku, odkiaľ tovar bol objednaný, jednoznačným vyhlásením prostredníctvom telefonického kontaktu s príslušnou prevádzkou realizovaného najneskôr do 5 minút od potvrdenia objednávky. Po uplynutí tejto doby nie je možné objednávku zrušiť ani zmeniť, pokiaľ s tým partnerská reštaurácia nesúhlasí. Informovanie partnerskej reštaurácie o úmysle odstúpiť od zmluvy e-mailom nie je dostatočné na účinné odstúpenie od zmluvy.

Reklamácie

 • Podrobné informácie o pravidlách reklamácie sa nachádzajú na karte Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov

 • Podrobné informácie o pravidlách ochrany osobných údajov sa nachádzajú na karte Záasady ochrany osobných údajov.

Podmienky používania portálu donpizza.sk

 • Podmienky používania portálu donpizza.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou P.D.KAT. spol. s r.o.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu donpizza.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál donpizza.sk.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu donpizza.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Záverečné ustanovenia

 • Na správne využívanie služieb je potrebné, aby mal zákazník prístup k internetu, aktívnu e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito nariadeniami, sa uplatňujú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto nariadení. Zmena nariadení nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia. Neakceptovanie novej verzie nariadení znamená nemožnosť používať webovú stránku.
 • Tieto nariadenia nevylučujú ani neobmedzujú práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, ktoré mu prináležia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto nariadení a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré priznávajú práva spotrebiteľom, majú prednosť tieto ustanovenia.

Dátum revízie

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 1. marca 2022.

M. R. Štefánika 29, 929 01 Dunajská Streda
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
09:30 - 21:30
Pi. - So.:
09:30 - 23:30
Ne.:
15:30 - 21:30
Clementisove sady, 924 01 Galanta
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
10:00 - 21:30
Pi. - So.:
10:00 - 23:30
Ne.:
16:00 - 21:30
Bratislavská 49, 903 01 Senec
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
09:30 - 22:00
Pi. - So.:
09:30 - 22:00
Ne.:
15:30 - 22:00

Don Pizza Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Spravovať možnosti Prijať odporúčané nastavenia